Безвозмездный договор аренды ссуда


ВНИМАНИЕ ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

безоплатного користування майном

м.___________ __________ 2016 р.

____________________________________, який проживає за адресою: ______________ ________________________________ (далі – Наймодавець), з однієї сторони

_____________________________________________________ (надалі – Наймач) в особі _______________________________________________________________, який діє на підставі довіреності, з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

1.1 Наймодавець передав в безоплатне тимчасове користування Наймачу, а останній зобов’язується повернути те саме майно.

1.2 Перелік майна, що передається в користування за цим договором, його вартість та кількість визначені в додатку № 1 (надалі – Майно).

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

2.1. Підписання договору засвідчує факт передачі Майна Наймодавцем Наймачу.

2.2. Передача майна в користування не тягне за собою виникнення у Наймача права власності на це Майно.

2.3. У разі припинення цього Договору Майно повертається Наймодавцю. Майно вважається поверненим Наймодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачi.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Наймач зобов'язується:

3.1.1 Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

3.1.2 Забезпечити збереження Майна, запобігати його пошкодженню i псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

3.1.3 Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів Майна.

3.1.4 У разі припинення Договору повернути Наймодавцеві Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в користування, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Наймодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Наймача.

3.2 Наймач має право:

3.2.1. Використовувати Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

3.3 Орендодавець має право:

3.3.1 Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в користування за цим Договором.

4. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1 Цей Договір укладено на невизначений строк і кожна із сторін вправі відмовитися від договору в будь-який час, попередивши про це в письмовій формі іншу сторону за один місяць.

4.2 Зміни i доповнення до цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін.

4.3 Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- заяви однієї із сторін про припинення дії договору, поданої в порядку п. 5.1 Договору

- банкрутства, ліквідації Наймача та в інших випадках, прямо передбачених чинним

4.4 Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4.5 Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Наймодавець: Від наймача:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

ВНИМАНИЕ ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Місто __________ ________ 2016 року

Ми, що нижче підписалися:

________________________ , ____________________ року народження, р еєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________ , що мешкає за адресою ______________________________. який надалі іменується «ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ»

Приватний підприємець _________________________, ______________________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________ , що мешкає за адресою ______________________________, діє на підставі _______________________, який надалі іменується «КОРИСТУВАЧ» ,

попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно уклали цей договір про таке:

1.1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ передає у виключне строкове та безоплатне користування КОРИСТУВАЧУ нежиле приміщення за № _______. площею ______ кв.м. що розташовано за адресою: _____________________________________.

1.2. Передача Об’єкта із зазначенням його стану шляхом опису оформлюється двостороннім Актом приймання-передачі об’єктів, який підписується уповноваженими представниками обох сторін, який є невід'ємною частиною даного Договору.

1.3. „КОРИСТУВАЧ" приймає у виключне строкове та безоплатне користування у „ПОЗИЧКОДАВЦЯ" вищевказане нежиле приміщення, далі «НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ» .

2.1 Вказане нежиле приміщення належить ПОЗИЧКОДАВЦЮ на підставі свідоцтва про право власності, виданого ___________________________________.

2.2. Сторони гарантують, що наділені всіма повноваженнями для укладення цього договору і виконання зобов’язань за ним, не обмежені ніякими законодавчими або договірними зобов’язаннями.

2.3. За свідченням ПОЗИЧКОДАВЦЯ, нежиле приміщення, що надається в позичку, на момент укладання цього договору нікому іншому не продане, не подароване, не відчужене ніяким іншим способом, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього а також прав у третіх осіб як у межах, так і за межами України немає, як внесок до статутного капіталу інших юридичних осіб не внесене.

3.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1.Цей договір вступає в дію після його підписання сторонами.

3.2.Договір укладається строком на ___________________________________________ і діє до ___________________________________________.

3.3. Користувач повинен повернути нежиле приміщення, передане йому у виключне строкове та безоплатне користування після спливу строку договору, за актом приймання-передачі, підписаного Сторонами під час такої передачі протягом трьох днів з моменту закінчення дії договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

4.1.1 передати нежиле приміщення користувачу для безперешкодного та безоплатного користування в технічно-виправленому стані, а також належні до них документи, за актом приймання-передачі, підписаного Сторонами під час такої передачі протягом трьох днів з моменту підписання даного договору.

4.1.2 прийняти нежиле приміщення від користувача як після закінчення строку договору, так і при відмові від користування користувачем.

4.2. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ має право:

4.2.1. здійснювати контроль за умовами експлуатації нежилого приміщення

4.2.2. вимагати від користувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його недбалого поводження з нежилим приміщенням або їх пошкодження.

4.3. КОРИСТУВАЧ зобов’язаний:

4.3.1. прийняти та належним чином користуватися нежилим приміщенням, що є об'єктом позички, за його призначенням (управляти, використовувати, експлуатувати)

4.3.2. користуватися нежилим приміщенням без права передачі третім особам

4.3.3. повернути нежиле приміщення після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому воно було на момент його передання.

4.4. КОРИСТУВАЧ має право:

4.4.1. відмовитись від прийняття об’єкта позички до закінчення строку дії договору, попередивши позичкодавця про відмову від договору позички не пізніше як за тридцять днів до повернення нежилого приміщення

4.4.2. вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків, якщо позичкодавець не виконує обов’язки.

5. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ.

5.1.ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ має право вимагати розірвання договору і повернення нежилого приміщення у разі, якщо:

5.1.1. У зв’язку з непередбаченими обставинами нежиле приміщення стало потрібним йому самому

5.1.2. користування нежилим приміщенням не відповідає його призначенню

5.1.3. нежиле приміщення самочинно передане у користування іншій особі

5.1.4. в результаті недбалого поводження з нежилим приміщенням воно може бути знищено, або пошкоджено.

5.2. Про розірвання договору користувач має бути повідомлений за тридцять днів.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.Якщо після припинення договору, користувач не повертає нежиле приміщення, позичкодавець має право вимагати його примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

6.2.Зі змістом ст.ст. 827-836 Цивільного кодексу України сторони ознайомлені.

6.3. Цей договір складений, та після прочитання його тексту, підписаний у двох примірниках, один з яких залишається у позичкодавця інший у користувача.

Місто _______. ________________________ дві тисячі п’ятнадцятого року

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

Источники:
vreshetov.com, vreshetov.com

Следующие:


18 августа 2022 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Популярное:

 • Кредит наличными красноярске онлайн (62)
 • О нас (8)
 • Занять деньги до з/платы в омске не смотря на прописку (8)
 • Заявление на кредит образец (8)
 • Займ онлайн интернет кошелек (8)
 • Получить займ на счет в банке онлайн (8)
 • Ссуду взять какой процент (8)

 • Надавно добавленные материалы:

  Втб оставить заявку на кредит наличными

  Для достижения целей нужны деньги. Но как быть, если их не хватает? Далеко не у каждого, получается, постоянно откладывать, накапливая необходимую сумму. Иногда

  Читать далее

  Ссуды сбербанка физическим лицам

  Категория: Кредит в Сбербанке Сбербанк предлагает своим клиентам, физическим лицам, два вида потребительских кредита: целевые и нецелевые. Сбербанк возглавляет

  Читать далее

  Ссуда сбербанке рассчитать онлайн

  Удобным инструментом для расчета кредита в Сбербанке является калькулятор, работающий в режиме онлайн. Его удобство трудно переоценить – воспользоваться калькулятором можно с

  Читать далее

  Хоум кредит горячая бесплатная

  Если Вам срочно нужна небольшая сумма денег, то советуем воспользоваться услугами микрокредитования. Выгода в том, что Вашу заявку рассмотрят

  Читать далее

  Взять кредит наличными банке спб

  На сегодняшний день в банках Санкт-Петербурга можно получить кредит на любые цели. Простому обывателю разобраться во всех этих предложениях

  Читать далее

  Займ на оплату онлайн услуг

  Відсутність або мінімальна комісія за розстрочкоюНемає необхідності мати із собою паспорт, ІПН, довідку про доходи. Усе, що

  Читать далее

  Займу денег под расписку днепропетровск

  кредит от частного инвестора на данный момент лучший вариант кредитования в Украине,в чем же плюсы такого кредита? мы предлагаем вам без залоговый кредит с

  Читать далее